Search form

Luka 9:35

35Ago inoiwa ge zo bereze amira mokara ena ego kei awenu niniwa awa. “Awa Mai naso. Na nu pumuro buara gegenina. Nikare ge nuso niniu.”