Search form

Luka 9:37

Yesu meni mai zora nana ena bi tunero kora wenua.

37Pina atinu nukare dirumu doro osewa ema bama dubu bamu ami muro Yesu ebete ena tamuwa awa.