Search form

Luka 9:38

38Ago wewa ema bama amira mokara ema zo meni zawa sero ego senua awa, “Gipai ema, na begomo nimore tona. Ni mai naso emo zo amuyo. Na mai awa daimata gege.