Search form

Luka 9:42

42nu mai nuso puro tupiaise bi meni apenu duunu puro apena-kapena wenua awa. Ata Yesu meni bi awa senero mai awa kora wero mama nusore noko tera potinua awa.