Search form

Luka 9:46

Ai meni bamu wero nuamunoi?

46Bua mai nuso meni, “Yesu meni ema tua nasokai wero nuai amire nasokai nana zo ai meni bamu wamunoi?”, amira sero buru zara wewa awa.