Search form

Luka 9:47

47Kotumai awa nusokare nana mokara itinu Yesu ginua awa. Are nu mai kiaka zo puro nuso nana demabera potinu numore dai dopenu