Search form

Luka 9:48

48nu numorekare ego senua awa, “Ema zo nu mai kiaka ewa na emo kora wamunoya, awa nu na kora wetia ago ine wamunoya awa. Ota ema zo nu na kora wamunoya, awa nu na iyetinu muna awa kora wetia ago ine wamunoya awa. Ema zo nisokare nana soe ena nu nutope puro osero nuamunoya, nu ami bamu wamunoya awa.” Ago senua awa.