Search form

Luka 9:5

5Ota nikare nata zora bayawa nunekare nikare kaka puro toi so nusokarera namu wara giro nikare nata awa doro te nisokarera wowo deregi wewo nukare tani nusokare waya awa kotumare.”