Search form

Luka 9:50

50ata Yesu meni numore ego senua awa, “Nikare nu duaise oko sawe. Ema iwo nimorekare kaka wamu awa otao nisokare awa.” Ago senua awa.