Search form

Luka 9:51

Samaria eni meni Yesu nusokare nana bayai azu sewa.

51Be Anutu meni Yesu pumai witi utura naira be awa zorage munua awa. Ago wenu Yesu nu kotumuro giro nu Yerusalem bayamu denenua awa.