Search form

Luka 9:52

52Are nu ema eni iyetinu gita baro nena nuso kora wamu sero Samaria emara nata zora bamuwa awa.