Search form

Luka 9:54

54Azu sewa giro bua mai eto Yakoboto Yohanere meni numore ego sewato awa, “Tua, nakare zawa sanakare utura ena niao osero ema bama ei awa awanoita?”