Search form

Luka 9:56

56Senero amire nu bua mai nusore dai nata awa doro nata zora bamuwa awa.