Search form

Luka 9:57

Yesu ama ganaira ge.

57Nukare ebete susauwa ema zo meni numore ego senua awa, “Ni nago nago bayamunosi, awa na te ni ama ganamunona.”