Search form

Luka 9:59

59Ago sero ema zore ego senua awa, “Ni mu, na ama ganase!” Ago senua awa. Ata ema awa ego senua awa, “Tua, ni ninasa na gita mama naso betai gowero amire ama ni ama ganane.”