Search form

Luka 9:61

61Ota ema zo meni numore ego senua awa, “Tua, na ni ama ganamunona awa. Ata ni ninasa na gita baro dubu naso wana ziane.”