Search form

Luka 9:62

62Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ema zo nu wa ama wamu wero giro iri ama nitinoise nuamunoya ami ebata doro demese bayamunoya. Da ago ine zo nu Anutura bua wamu wero giro iri ama niro zebura nena ua inoise nuamunoya ami bua awa wai ine te kaka wamu.” Ago senua awa.