Search form

Luka 9:7

Herode meni Yesura oziga nininua.

7Ema tua Herode meni Yesu tani bamubamu inoinua amira bowi niniro itazaita wenua. Nera kota, ema eni meni ego sewa awa, “Yohane betaira ena eriro noya.”