Search form

Mak 1

Yohane ge ou gutai zaawai ema ami ge tugata inoisonua.

1Yesu Kristo Anutura Mai amira Oziga Ewanana ego ine kei awenua awa. 2Porofete zo zazo nuso Yesaya meni bukura ge ei awa gaenu itewia ewa,

Ei giu! Na oziga sai ema naso iyetamunona. Nu gita wero ebata niso kora wamunoya.

3Nu ware gamu-gamura ena zawa sero arero ego toya awa,

“Tuara ebata awa kora weu sonae.”

4Yesaya meni ge ago gaenua da ago ine Yohane ge ou gutai zaawai ema ami ware itise zewai ge sasai ninitinoisowa. Ego toisonua awa, “Nikare duba kapeteniro nuai waya nisokare duawa giro amire na nikare ge ou gutamunona. Ago wawa amire Anutu meni nuai waya nisokare disai tepo wamunoya.” Ago toisonua awa. 5Yudaya zebura ema bama ata nata bamu Yerusalem amira ema bama dapikarago ami nuso nana baro pasina nusokare kerenasara nu nukare ou Yodan ena ge ou gutinoisonua awa.

6Yohanera mo wo kamel tu puro wai. Ata ipu gei nuso awa wora tata. Nu koware pikare awa ninoisonua. 7Yohane meni Anutura ge ego toisonua awa, “Na gita inona, ata na putou tepo. Ota ema zo ama mamunoya amira putou bamubake. Nune na dainai. Na dupuniro sandol nusora asi besai ine te oko inoya. 8Nane ge ou gutai nimorekare potena pupitawa, ata nune Ozana nimorekare potai pumamunowa.” Ago toisonua awa.

Yohane meni Yesu ge ou gutenua.

9Ago inoiwa amire Yesu nata Nasarete Galilaya provinsra itia amira ana munu Yohane meni nu ou Yodan ena ge ou gutenua awa. 10Are Yesu oura ena wititinoinu utu zaumunu Ozana meni nuso nana toyamu sero ni guma ine wero osisinoinua awa ginua. 11Iri niro gosinoinu ge zo ego ine utura ena osenua awa, “Ni Mai naso. Ni wama naso. Na ni emo yawa sara inona.”

Satan meni Yesu etetenamu wenua.

12Ge osenu Ozana meni nu uzumunu ware bamunua. 13Ware baro waiko be 40 itinu Satan meni nu etetenamu wenua. Yesu abu wora masira noinu angelo meni nu kora wewa.

Yesu nu Galilaya ena bua zaawenua.

14Ema eni meni Yohane puro benai sora potiwa amire Yesu meni Anutura Oziga Ewanana awa sero sero Galilaya bamunua. 15Galilaya baro ego senua awa, “Be kei awetia. Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be kei awetia. Nikare duba kapeteniro Oziga Ewanana niniwo me wae.”

Yesu meni ema zoeto-zoeto nu ama ganarise sero zawa senua.

16Ago wero Yesu meni ou ubu Galilaya amira kora-kora nomite Simonto nami nuso Andereare nuto ami moga oura apitinoiwato ginua awa. Nuto wo pumai ema. 17Yesu meni numoreto ego senua awa, “Nito muuto, na ama ganaweto. Na nito gipana erama pumai ema waweto.” 18Ago senu giro nuto moga nusoto eya doro Yesu ama ganewato awa.

19Yesu meni noko pei-kaka kora-kora baro nami eto zazo nusoto Yakoboto Yohanere, nuto Zebedira mai, ami wara itise moga kora inoiwato awa ginua. 20Giro zawa senu nuto mama nusoto Zebedi ata ama-zanire wara ago doro Yesure dai bamuwato awa.

Yesu meni bi ema zora nana ena tunenua.

21Nukare bamu nata Kapaneam niwa. Ago noiwa zanatiaira pura zazo nuso Sabat awa kei awenu giro nu Yuda emara yere ibu amira toiro nukare ge tugata wenua awa. 22Nu ge tugata inoinu nukare ge nuso niniro di tainiwa. Awa nera kota, nu gera susu meni ge diro baitinua, awa lo ge gipai ema nusokare gipinoisowa awa doro dainiro putoure senua awa.

23Ago gipinoinu ema zo bi meni nuso nana toiro itinua ami yere ibu nusokarera ena kei awenua. 24Kei awero ge gunero ego senua awa, “Yesu Nasarete natara ema, ni ne wamu sero nasokare nana tupesi? Ni nakare sisamu sero tupesi, tanita? Na susu niso gosinona. Ni Anutura Mai saramai.” 25Ago senua awa, ata Yesu meni bi senero ego senua awa, “Ni ge doro numa doro bamu.” 26Ago senu giro bi meni ema awa denu aziapinoinu bi zawa gatinoise nu doro bamunua awa. 27Ago wenu ema meni giro di tainiro ge ina-sa inoise atata wero sewa awa, “Awa neni? Nu gipai ge seka zo gipinoiwa. Nu ema putoure ine wero ge sawi nena dapikarago ge nuso dipinowera. Bi dai ge nuso dipinora.” 28Ago sewa oziga nuso meni baro Galilaya zebura te wenua.

Yesu meni Petorora imeti-gagara kora wenua.

29Yesu bua mai nusore ago wero yere ibu doro Simonto Andereare nana sora toiwa Yakoboto Yohanere numorekare dai toiwato. 30Simonra imeti-gagara meni yaya tama mena-manara puro duro itinu giro nukare oziga nuso Yesure sewa awa. 31Sewa giro Yesu meni nuso nana baro wana nuso zinu erinu tama mena-mana awa tepo wenu nu nena nusokare sawero potinu niwa awa.

Yesu meni ema bama diti bamu awa kora wenua.

32Tua amumuka inoinu nukare erama yayare amire erama bi puro noisowa amire awa puro nuso nana kei awewa. 33Ago wewa natara ema bama dapikarago ami toyai bera ina-musa wero toyamu sero wewa. 34Yesu meni senu ema bama dainiro yaya eure-taure puro noisowa ami kokopai wewa. Nu bi dainiro tunenu bamuwa. Bi meni nu gosinoiwa, are nu nukare ge sai azu senu nukare ge sai ine tepo wewa.

Yesu nu Galilaya zebu zimuro bua wenua.

35Pire pina kaka atamure nu eriro so doro so zo erama tepo amira baro isa toinu 36Simon ata ema numore dai noisowa ami nu kau wero baro 37tamuro ego sewa awa, “Ema bama dapikarago ni kau inora.” 38Ago sewa nu ego senua awa, “Nata babezinoma zorage itera amira dai bayanekai. Ago barokai na Anutura ge numorekare sane. Nera kota, na bua ami emo musena.” 39Ago sero nu yere ibu nusokare Galilaya zebura itisowa amira baro Anutura ge tugata inoise bi eni tuninoise noisonua awa.

Yesu meni ema zo boya ayare awa kora wenua.

40Yesu tani ago inoinu ema zo boya ayare meni Yesura nana muro ge beina wero bawa diro koiniro ego senua awa, “Ni putou niso itia, are ni na kora wamu wero giro kora wasa ewanana wamunona.” 41Ago senu Yesu meni nu emo zo wenu giro nu kora wamu sero wana potiro nu kimuro ego senua awa, “Iyo, na ago wamu kotupitinona. Tama niso kokopai kei awaise.” 42Ago tuaise boya aya nuso eya wawa wewa tama nuso ewanana wenua. 43Ago wenu Yesu meni nu eya bayaise sero ge zewai numore ego senua awa, 44“Tani nimore wetena amira bowi awa ema zore oko sase. Ata ni bamu, tama niso awa prisre gipasa gae. Ago inoise nena Mose meni Anuture potawise senua, awa potasa yaya niso tepo wetia amira susu giro baitamunora.” 45Ago senu ema awa so doro bamunua awa. Ata nu ema dainirore ge toise amira oziga awa sena-sana wenua. Are Yesu meni nata zota zora eramara giti mokara bayai ine te kaka wamu wenu giro nu so erama tepo amira baro itasai erama enare-onare wero nuso nana kei awinoisowa awa.