Search form

Mak 1:14

Yesu nu Galilaya ena bua zaawenua.

14Ema eni meni Yohane puro benai sora potiwa amire Yesu meni Anutura Oziga Ewanana awa sero sero Galilaya bamunua.