Search form

Mak 1:16

Yesu meni ema zoeto-zoeto nu ama ganarise sero zawa senua.

16Ago wero Yesu meni ou ubu Galilaya amira kora-kora nomite Simonto nami nuso Andereare nuto ami moga oura apitinoiwato ginua awa. Nuto wo pumai ema.