Search form

Mak 1:19

19Yesu meni noko pei-kaka kora-kora baro nami eto zazo nusoto Yakoboto Yohanere, nuto Zebedira mai, ami wara itise moga kora inoiwato awa ginua.