Search form

Mak 1:2

2Porofete zo zazo nuso Yesaya meni bukura ge ei awa gaenu itewia ewa,

Ei giu! Na oziga sai ema naso iyetamunona. Nu gita wero ebata niso kora wamunoya.