Search form

Mak 1:21

Yesu meni bi ema zora nana ena tunenua.

21Nukare bamu nata Kapaneam niwa. Ago noiwa zanatiaira pura zazo nuso Sabat awa kei awenu giro nu Yuda emara yere ibu amira toiro nukare ge tugata wenua awa.