Search form

Mak 1:24

24Kei awero ge gunero ego senua awa, “Yesu Nasarete natara ema, ni ne wamu sero nasokare nana tupesi? Ni nakare sisamu sero tupesi, tanita? Na susu niso gosinona. Ni Anutura Mai saramai.”