Search form

Mak 1:27

27Ago wenu ema meni giro di tainiro ge ina-sa inoise atata wero sewa awa, “Awa neni? Nu gipai ge seka zo gipinoiwa. Nu ema putoure ine wero ge sawi nena dapikarago ge nuso dipinowera. Bi dai ge nuso dipinora.”