Search form

Mak 1:29

Yesu meni Petorora imeti-gagara kora wenua.

29Yesu bua mai nusore ago wero yere ibu doro Simonto Andereare nana sora toiwa Yakoboto Yohanere numorekare dai toiwato.