Search form

Mak 1:31

31Sewa giro Yesu meni nuso nana baro wana nuso zinu erinu tama mena-mana awa tepo wenu nu nena nusokare sawero potinu niwa awa.