Search form

Mak 1:35

Yesu nu Galilaya zebu zimuro bua wenua.

35Pire pina kaka atamure nu eriro so doro so zo erama tepo amira baro isa toinu