Search form

Mak 1:37

37tamuro ego sewa awa, “Ema bama dapikarago ni kau inora.”