Search form

Mak 1:40

Yesu meni ema zo boya ayare awa kora wenua.

40Yesu tani ago inoinu ema zo boya ayare meni Yesura nana muro ge beina wero bawa diro koiniro ego senua awa, “Ni putou niso itia, are ni na kora wamu wero giro kora wasa ewanana wamunona.”