Search form

Mak 1:41

41Ago senu Yesu meni nu emo zo wenu giro nu kora wamu sero wana potiro nu kimuro ego senua awa, “Iyo, na ago wamu kotupitinona. Tama niso kokopai kei awaise.”