Search form

Mak 1:45

45Ago senu ema awa so doro bamunua awa. Ata nu ema dainirore ge toise amira oziga awa sena-sana wenua. Are Yesu meni nata zota zora eramara giti mokara bayai ine te kaka wamu wenu giro nu so erama tepo amira baro itasai erama enare-onare wero nuso nana kei awinoisowa awa.