Search form

Mak 1:5

5Yudaya zebura ema bama ata nata bamu Yerusalem amira ema bama dapikarago ami nuso nana baro pasina nusokare kerenasara nu nukare ou Yodan ena ge ou gutinoisonua awa.