Search form

Mak 1:6

6Yohanera mo wo kamel tu puro wai. Ata ipu gei nuso awa wora tata. Nu koware pikare awa ninoisonua.