Search form

Mak 1:8

8Nane ge ou gutai nimorekare potena pupitawa, ata nune Ozana nimorekare potai pumamunowa.” Ago toisonua awa.