Search form

Mak 1:9

Yohane meni Yesu ge ou gutenua.

9Ago inoiwa amire Yesu nata Nasarete Galilaya provinsra itia amira ana munu Yohane meni nu ou Yodan ena ge ou gutenua awa.