Search form

Mak 10

Yesu meni bama duaira ge senua.

1Yesu bua mai nusore dai ana eriro bamu zebu zazo Yudaya amira niro noko doro bamu zebu ou Yodan enibara itinua amira niwa ema diti bamu meni nuso nana noko kei awasara nu numorekare utura ge gipinoisonua awa.

2Farisayo eni meni nuso nana kei awero nu gaero gamu sero atata wero sewa awa, “Ema meni bama nuso duai ine te inoita?” 3Ago sewa nu ina ego senua awa, “Mose meni lo ge nimorekare potiro nogo senu?” 4Ago senu nukare sewa awa, “Mose meni ego senua awa: Ema zo bama nuso duamu sero giro bama duaira pas zo gaero amire bama duaise. Mose meni ago senua awa.” Ago sewa awa. 5Ata Yesu numorekare ego senua awa, “Gigai nisokarera Mose meni ge awa nikare emo gaenua. 6Ota Anutu meni nena dapikarago tapinoise emare bamere tamunua. 7Are ema meni mia mama nuso doro bama nusore dai gamuro baitiro 8nuto dubare tamare da wero nuamunorato. Are nuto eto kota, daimata wero nuamunorato. 9Anutu meni nuto dara potinu atiwato, are erama meni oko kaparise.” Yesu meni ago senua awa.

10Nukare sora toiro itiwa bua mai nuso meni gera susu gamu sero nu atata wewa. 11Atata wewa giro nu numorekare ego senua awa, “Ema zo meni ara nuso doro bama seka atamunoya, awa nu pasina wamunoya. 12Ota bama zo meni iu nuso doro ema zo atamunoya, awa nu pasina wamunoya.” Ago senua awa.

Yesu meni mai pei-mamai gawa wenua.

13Ema bama eni meni mai pei-mamai Yesu meni kimaise sero nuso nana puro tupiwa bua mai nuso meni ema bama senewa. 14Ata Yesu meni giro dumu wero bua maire ego senua awa, “Nikare mai pei-mamai dou naso nana mare. Ebata nusokare oko gazawe. Ago ine ami Anutura nata amira gegenai. 15Na ge me nimorekare tona ewa. Zo nu tuma diai mai pei-mamaira ine tepo ami Anutura nana nate bayai ine tepo.” 16Yesu meni ge ago sero mai kikinaka puro saniro wana poti giti nusokarera niro gawa wenua awa.

Ema waure amira ge.

17Yesu meni bayamu sero ebata tapinoinu ema zo sumuro muro kei awe nuso nana niro koiniro ego senua awa, “O gipai ema ewanana, na nogo wero nuai me ewanana tamamunoni?” 18Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ni na ewanana asinoise ewananara susu gosinosita? Anutu imata ewanana. 19Ni Anutura lo ge gosinowesa awa: ‘Erama oko dasa betare; Emata bama bewana oko wase; Ni bewana oko wase; Ni ema zo gera potamu opi oko sase; Ema zora nena opi sero oko pumase; Miato mamera ge dimuyo.’ Lo ge ago itia.” 20Ago senu nu numore ego senua awa, “Gipai ema, na seka nasore ge awa dapikarago dipi-tupewena.” 21Ago senu Yesu iri niro nu gosinoise zo amuro giro numore ego senua awa, “Ni bua zo dosa itewia awa weyo. Ni bua ei awa wero amire nuai me ewanana tamamunosa. Ni baro nena niso dapikarago potasa ema meni zuma gaero pumara wau moni niso awa ema bogamasare kanowasa pumare. Ago wasa wau niso utura itamunoya awa. Ago wero amire muro na ama ganase.” 22Yesu meni ago senu nu tuma gosuna-gasuna wero kotumu-katumu inoise doro bamunua. Awa nera kota, wau moni nuso witai.

23Are Yesu meni gina-gana wero bua mai nusore ego senua awa, “Erama wau witaire ami Anutura nata amira bayaira bua bamubake wamunora.” 24Ago senu bua mai meni ge awa niniro di tainiwa. Ata Yesu meni numorekare noko ego senua awa, “O bua mai naso, Anutura nata amira bayai awa bua bamubake. 25Wo kamel meni boma sora toyai awa nena mou awa. Ata ema wau witaire meni Anutura nata amira bayai awa nena mou-mau.” 26Ago senu nukare di tainiro ina-sa wewa awa, “Are agai meni utura baro nuai me ewanana tamai te inoi?” 27Ago sewa giro Yesu meni iri nusokare nana niro ego senua awa, “Erama meni ago wai ine tepo, ata Anutu meni ago wai te inoya. Nera kota, Anutu meni tani dapikarago wai te inoya.” Ago senua awa.

28Ago senu giro Petoro meni numore ego senua awa, “Sana giyo. Nakare neu-nau nasokare dapikarago doro nima ama ganinoise nowenakare.” 29Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na ge me nimorekare tona ewa. Ema zo meni nata nuso, o namisini nuso, o nubabumana nuso, o mia nuso, o mama nuso, o mai awiso nuso, o zebu nus awa nato Oziga Ewananare emo duamunoya, awa 30nu ami natare namisinire nubabumanare miamaire mai awisore zebure awa 100 be zeme emire tamamunoya. Ago inuai erama eni meni nu mai naso asero nu waya-waya inuamunora. Ama nu nuai me ewanana awa pumamunoya. 31Ota erama gita inora amira eni meni ama wamunora. Erama ama inora ami gita wamunora.” Ago senua awa.

Yesu nu betero eramunoya amira ge noko senu

be etorobara wenua.

32Yesu ema enire Yerusalem bayamu sero ebata tamuro susaumite Yesu nu gita inoinu bua mai nuso meni ama ena kotumu-katumu inoise susauwa ema eni ama muwa ami dai azu inoise bamuwa awa. Are Yesu meni bua mai nuso 12 puro tani ema meni ama numore wamunora amira ge numorekare kerenitinoise ego senua awa, 33“Sana niniu. Nakai Yerusalem wititinonakai. Witiro ago kei awero nuanakai amire ema zo meni na Emara Mai awa puro poti pris babezinoma ata lo ge gipai ema amira nana wanera nai nukare na dara betanise sero ema Yudakora nana wanera potamunora. 34Ago potara ema Yudako meni na isipitinoise pora namore pisero wamu meni nama pena-pana dero dara betamunona. Betana waiko be etorobara tepo wai amire noko eramunona.” Ago senua awa.

Yakoboto Yohanere nuto bamu wero itamu sewato.

35Zebedira mai eto zazo nusoto Yakoboto Yohanere, nuto ami Yesu nana muro ego sewato awa, “Gipai ema, ni namoreto nena zo wasise kotupitinonato.” 36Ago sewato giro ina ego senua awa, “Na ne nimoreto wanise kotupitinowito?” 37Ago senu nuto sewato awa, “Ni zasimaire itamunosa be amire nato demabe nisora arumuro itamunonato, zo wana mera, zo wana anikara, awa ninasise tonato.” 38Ago sewato Yesu meni ina ge bezai numoreto senua awa, “Nito nenara susu kaka gamu wero na atata wetewato. Na ou dokaka zo namunona, awa nito te nanowato? Na ou gutai zo pumamunona, awa nito te pumanowato?” 39Ago senu nuto numore ego sewato awa, “Nato te wamunonato.” Ago sewato giro Yesu meni numoreto ego senua awa, “Na ou dokaka zo namunona, awa nito dai namunowato. Na ou gutai zo pamunona, awa nito dai pamunowato. 40Ata nito wana naso mera, o wana naso anikara arumuro itamunowato amira ge awa nane sai ine tepo. Anutu meni masi awa ema eni emo sia wenu itewia. Are nukare ami masi amira arumuro itamunora.” Ago senua awa.

41Bua mai 10 meni ge awa niniro Yakoboto Yohanere emo duba mou wewa. 42Ago wewa giro Yesu meni bua mai 12 zawa senu muwa ego senua awa, “Zebura ema tua meni ema bama nukare sou warise towera. Noko ema babezinoma meni ema bama puro osero nunekare witai nusokare ine inowera, awa gosinowa. 43Ata ninekare meni awa ago ine oko wawe. Nisokare nana zo meni ema bamu nisokare wamu wero giro enira ama-zani wero nuaise. 44Ota giti kopi nisokare wamu wero giro enira soumai wero nuaise. 45Nera kota, na Emara Mai meni erama na sou warise kota, na natope sou bua inoise betero erama saisai wayara ena soero pumamu muna.” Ago senua awa.

Yesu meni ema giti guma wai zo kora wenua.

46Yesu bua mai nusore kei awe Yeriko niro nata awa duamu sero ema bama saisai amire dai susauwa ema giti guma wai zo zazo nuso Batimea, nu Timeara mai, ami ebata enibara arumuro itinua awa. Nu moni emo begomo toisonua. 47Are nu ago itise Yesu Nasaretera ema ego tupia amira ge niniro arero ego senua awa, “O Yesu, ni Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.” 48Ago senu ema saisai meni nu senero sewa awa, “Ni ge do.” Ago sewa, ata nu noko arero senua awa, “O Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.” 49Ago senu giro Yesu meni dopero ego senua awa, “Zawa seu mae.” Ago senu nukare ema giti guma wai awa zawa sero sewa awa, “Azu oko wase. Eriro dope. Nu ni zawa toya.” 50Ago sewa nu mo wape nuso kokero eya dopero kei awe Yesura nana ninu 51Yesu meni numore ego senua awa, “Na ne nimore wanise tosi?” Ago senu ema giti guma wai ami ego senua awa, “Gipai ema, giti moka ewanana waise tona.” 52Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ni bamuyo. Tuma diai niso meni ni kora wetia.” Ago senu giti moka nuso ewanana wenu nu Yesu ebete ena ama ganenua awa.