Search form

Mak 10:1

Yesu meni bama duaira ge senua.

1Yesu bua mai nusore dai ana eriro bamu zebu zazo Yudaya amira niro noko doro bamu zebu ou Yodan enibara itinua amira niwa ema diti bamu meni nuso nana noko kei awasara nu numorekare utura ge gipinoisonua awa.