Search form

Mak 10:17

Ema waure amira ge.

17Yesu meni bayamu sero ebata tapinoinu ema zo sumuro muro kei awe nuso nana niro koiniro ego senua awa, “O gipai ema ewanana, na nogo wero nuai me ewanana tamamunoni?”