Search form

Mak 10:19

19Ni Anutura lo ge gosinowesa awa: ‘Erama oko dasa betare; Emata bama bewana oko wase; Ni bewana oko wase; Ni ema zo gera potamu opi oko sase; Ema zora nena opi sero oko pumase; Miato mamera ge dimuyo.’ Lo ge ago itia.”