Search form

Mak 10:21

21Ago senu Yesu iri niro nu gosinoise zo amuro giro numore ego senua awa, “Ni bua zo dosa itewia awa weyo. Ni bua ei awa wero amire nuai me ewanana tamamunosa. Ni baro nena niso dapikarago potasa ema meni zuma gaero pumara wau moni niso awa ema bogamasare kanowasa pumare. Ago wasa wau niso utura itamunoya awa. Ago wero amire muro na ama ganase.”