Search form

Mak 10:28

28Ago senu giro Petoro meni numore ego senua awa, “Sana giyo. Nakare neu-nau nasokare dapikarago doro nima ama ganinoise nowenakare.”