Search form

Mak 10:29

29Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na ge me nimorekare tona ewa. Ema zo meni nata nuso, o namisini nuso, o nubabumana nuso, o mia nuso, o mama nuso, o mai awiso nuso, o zebu nus awa nato Oziga Ewananare emo duamunoya, awa