Search form

Mak 10:32

Yesu nu betero eramunoya amira ge noko senu

be etorobara wenua.

32Yesu ema enire Yerusalem bayamu sero ebata tamuro susaumite Yesu nu gita inoinu bua mai nuso meni ama ena kotumu-katumu inoise susauwa ema eni ama muwa ami dai azu inoise bamuwa awa. Are Yesu meni bua mai nuso 12 puro tani ema meni ama numore wamunora amira ge numorekare kerenitinoise ego senua awa,