Search form

Mak 10:35

Yakoboto Yohanere nuto bamu wero itamu sewato.

35Zebedira mai eto zazo nusoto Yakoboto Yohanere, nuto ami Yesu nana muro ego sewato awa, “Gipai ema, ni namoreto nena zo wasise kotupitinonato.”