Search form

Mak 10:37

37Ago senu nuto sewato awa, “Ni zasimaire itamunosa be amire nato demabe nisora arumuro itamunonato, zo wana mera, zo wana anikara, awa ninasise tonato.”