Search form

Mak 10:38

38Ago sewato Yesu meni ina ge bezai numoreto senua awa, “Nito nenara susu kaka gamu wero na atata wetewato. Na ou dokaka zo namunona, awa nito te nanowato? Na ou gutai zo pumamunona, awa nito te pumanowato?”