Search form

Mak 10:39

39Ago senu nuto numore ego sewato awa, “Nato te wamunonato.” Ago sewato giro Yesu meni numoreto ego senua awa, “Na ou dokaka zo namunona, awa nito dai namunowato. Na ou gutai zo pamunona, awa nito dai pamunowato.