Search form

Mak 10:42

42Ago wewa giro Yesu meni bua mai 12 zawa senu muwa ego senua awa, “Zebura ema tua meni ema bama nukare sou warise towera. Noko ema babezinoma meni ema bama puro osero nunekare witai nusokare ine inowera, awa gosinowa.